Tu stiahnuť katalóg produktov

Stiahnite sikatalogs Policy I Understand

+421 948 502 514

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

ČI. 1 Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú vzťahy medzi spoločnosťou PEM TRADE, s.r.o., Royova 782/11, 020 01  Púchov, IČO: 46 989 391 ako dodávateľom a jeho zmluvnými partnermi, ktorými sú fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy s dodávateľom nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (spotrebitelia), ako odberateľmi. Spoločnosť PEM TRADE, s.r.o. vydáva tieto VOP na základe ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade potreby môžu byt' v budúcnosti vydané špeciálne obchodné podmienky upravujúce čiastkové aspekty dodacích zmlúv. Povahu špeciálnych obchodných podmienok majú aj dodávateľom vydané cenníky. V prípade rozporu majú prednosť ustanovenia individuálnej zmluvy pred ustanoveniami špeciálnych obchodných podmienok, aj pred ustanoveniami VOP. V prípade rozporu medzí ustanoveniami špeciálnych a VOP majú prednosť špeciálne obchodné podmienky.

Kontakt: info@isokortrade.sk, tel. +421 948-502514

ČI. 2 Základné pojmy

Pojmy uvedené v tomto článku majú vo VOP, v špeciálnych obchodných podmienkach alebo v ustanoveniach individuálnej zmluvy význam uvedený v tomto článku, pokiaľ nie je výslovne uvedené niečo iné.

Individuálna zmluva alebo skrátene „zmluva" znamená kúpnu zmluvu  uzatváranú medzi dodávateľom a individuálnym odberateľom..
 
Kúpna zmluva alebo skrátene „KZ" znamená zmluvu, ktorou sa dodávateľ zaväzuje dodať odberateľovi tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť záväzku dodávateľa spočíva vo vykonaní činnosti alebo záväzok zahŕňa montáž tovaru. Za kúpnu zmluvu sa považuje aj potvrdená objednávka odberateľa prostredníctvom e-shopu za podmienok uvedených vo VOP.
 
Dodávateľ znamená spoločnosť PEM TRADE, s.r.o.
 
Odberateľ znamená zmluvného partnera dodávateľa, ktorý s dodávateľom uzatvára kúpnu zmluvu ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s dodávateľom nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ). .
 
Cenník znamená zoznam tovarov obsahujúci kúpne ceny pre jednotlivé dodávateľom ponúkané produkty. Ak ide o cenník náhrad prepravných nákladov spojených s prepravou produktov od dodávateľa k odberateľovi alebo na odberateľom určené miesto je to zoznam členený podľa používaných spôsobov prepravy. Publikácia cenníkov sa uskutočňuje v elektronickej forme na internetovej stránke dodávateľa.
 
Produkt znamená tovar, ktorý predáva dodávateľ odberateľovi a ktorým sú výrobky pod značkou ISOKOR®.

E-shop znamená internetový obchod dodávateľa na stránke www.isokortrade.sk, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom.
 
Adresa znamená adresu pre doručovanie právnych úkonov alebo iných informácií. Ak ide o dodávateľa, ide o adresu jeho sídla publikovanú v Obchodnom registri. Ak ide o odberateľa, ide o adresu ním oznámenú dodávateľovi, vrátane kontaktných údajov pre komunikáciu v elektronickej forme. Ak však odberateľ požiada dodávateľa o doručovanie právnych úkonov alebo iných informácii výlučne  za týmto účelom na ním uvedenú osobitnú adresu, platí na tento účel táto osobitná adresa až do oznámenia jej zmeny.

OZ znamená Občiansky zákonník platný v čase uzatvorenia zmluvy.

ČI. 3 Identifikačné údaje

1. Odberateľ je identifikovaný menom a priezviskom, adresou a e-mailovou adresou.

2. Ak dôjde k zmene niektorého z identifikačných údajov, je odberateľ povinný túto zmenu dodávateľovi bezodkladne oznámiť a hodnoverne preukázať. Kým sa tak nestane, je dodávateľ oprávnený považovať za platné posledné odberateľom oznámené údaje.

ČI. 4 Práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy

1. Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, a umožniť odberateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou.

2. Ak dodávateľ dodá tovar pred predpokladanou dobou dodania, je odberateľ povinný tovar prevziať.

3. Ak dodávateľ dodá tovar pred predpokladanou dobou dodania, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť. V takom prípade odberateľ nemá nárok na náhradu škody.

4. Odberateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

5. Tovar musí mať akosť, množstvo a ďalšie vlastnosti, ktoré dodávateľ uviedol pred uzavretím zmluvy, musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

6. Ak treba, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je dodávateľ povinný odberateľa s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak dodávateľ túto povinnosť nesplní, je povinný nahradiť odberateľovi škodu, ktorá mu z toho vznikla.

7. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí odberateľom. Dodávateľ taktiež zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

8. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, skončí sa záručná doba po uplynutí tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci odberateľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď odberateľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Dodávateľ je povinný vydať odberateľovi potvrdenia o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má odberateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Dodávateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Odberateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to odberateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má odberateľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú odberateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však odberateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má odberateľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa.

11. Odberateľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vád tovaru prostredníctvom formulára Reklamácie, ktorý sa nachádza na www.isokortrade.sk. V reklamácii odberateľ uvedie všetky skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie reklamácie. Ak to vyžaduje vybavenie reklamácie, odberateľ musí pri uplatnení reklamácie predložiť aj tovar, ktorého vadu vytýka. Odberateľ je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytovať dodávateľovi primeranú súčinnosť, ktorú od neho možno požadovať.

12. Ak odberateľ uplatní reklamáciu, dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť odberateľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia odberateľa, ktoré z týchto práv odberateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

13. Dodávateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

14. Ak odberateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, ktoré musí mať náležitosti vyžadované zákonom; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od odberateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15. Ak odberateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže odberateľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odberateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný odberateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať odberateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť odberateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak odberateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

17. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

18. Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

19. Povinnosti uvedené v bodoch 13 až 19 sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu prijatú určenou osobou alebo osobou splnomocnenou dodávateľom na prijatie reklamácie vybaviť dodávateľ. Plynutie lehôt na vybavenie reklamácie tým nie je dotknuté.

20. Po vybavení reklamácie sa reklamovaný tovar alebo vymenený tovar doručí odberateľovi prostredníctvom kuriérskej služby, ak sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú na inom spôsobe doručenia. Náklady na doručenie tovaru po vybavení reklamácie odberateľovi znáša dodávateľ.

21. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami.

22. Uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa predchádzajúcich ustanovení týchto VOP, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu.

23. Odberateľ je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať riadne dodaný tovar v súlade so zmluvou.

24. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na odberateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

ČI. 5 Objednávka a uzatvorenie zmluvy cez e-shop

1. Dodávateľ pred uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu jasne a zrozumiteľne oznámi odberateľovi pred tým, ako odberateľ odošle objednávku, nasledové údaje ich zverejnením dostupným spôsobom v rámci e-shopu:
a)  hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru,
b)  obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa,
c)  telefónne číslo dodávateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt odberateľa s dodávateľom, najmä adresu elektronickej pošty dodávateľa,
d) celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky,
e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa dodávateľ zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov odberateľov,
f) informáciu o práve odberateľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; dodávateľ zároveň poskytne odberateľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
g) informáciu o tom, že ak odberateľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi v zákonom ustanovenom rozsahu,
h) poučenie o zodpovednosti dodávateľa za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka,
i)  informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo dodávateľom podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo dodávateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných dodávateľom po predaji tovaru, ak sa taká pomoc poskytuje,
j) informáciu o povinnosti odberateľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť dodávateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre odberateľa taký záväzok,
k) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
l) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých dodávateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
m) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; dodávateľ zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže odberateľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 
2. Odberateľ si objednáva tovar od dodávateľa prostredníctvom e-shopu elektronickou objednávkou (ďalej aj len „objednávka“). Elektronická objednávka pozostáva z registračného formulára, ktorý vypĺňa odberateľ.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Odberateľ v objednávke ďalej uvedie meno a priezvisko, adresu a dodaciu adresu, ak je rozdielna od adresy, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

4. Odberateľ uvedie objednávateľovi v rámci e-shopu najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu tovaru.

5. Odberateľ pred odoslaním objednávky potvrdí, že sa oboznámil so znením týchto VOP a že s ich obsahom súhlasí, a to aktivovaním zodpovedajúcej funkcie na e-shope zrozumiteľne odkazujúcej na úplné znenie VOP.

6. Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Objednávka vo forme odberateľom riadne vyplneného registračného formulára sa odosiela dodávateľovi aktivovaním funkcie na e-shope čitateľne označenej slovným spojením potvrdiť objednávku.

7. Bezprostredne pred odoslaním objednávky spôsobom podľa bodu 6 tohto článku je dodávateľ povinný odberateľovi výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa bodu 1 písm. a) a d).

8. Odberateľ je oprávnený rozpracovanú objednávku pred jej odoslaním spôsobom podľa bodu 6 tohto článku kedykoľvek stornovať aktivovaním funkcie na e-shope čitateľne označenej slovným spojením. Odberateľovi ani dodávateľovi nevznikajú v takom prípade z ukončenej objednávky žiadne práva a povinnosti.

9. Všetky odberateľom riadne odoslané elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované zo strany dodávateľa za záväzné; takéto objednávky sú však záväzné pre odberateľa, ak z VOP nevyplýva niečo iné, a odberateľ ich môže zrušiť iba odstúpením odberateľa od zmluvy. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému dodávateľa, ktoré odberateľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia odberateľa o obdržaní jeho objednávky.

10. K akceptácii objednávky tovaru zo strany dodávateľa a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prostredníctvom zaslaného potvrdenia elektronickou poštou – e-mailu o stave objednávky, v ktorom je výslovne uvedené, že objednávka bola odberateľom potvrdená. Odoslaním e-mailu podľa predchádzajúcej vety na e-mailovú adresu odberateľa sa kúpna zmluva medzi odberateľom a dodávateľom považuje za uzavretú. Obsah potvrdenej objednávky je pre odberateľa a dodávateľa záväzný.

11. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené odberateľom v objednávke. Tovar bude dodaný dodávateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba), alebo dodávateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo bude tovar pripravený na prevzatie u vopred dohodnutého subjektu alebo na odbernom mieste.

12. Dodávateľ je povinný dodať tovar odberateľovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

13. Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď odberateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané odberateľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo kusu,
c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

14. Odberateľ je povinný tovar pri dodaní prevziať, ak z ďalších ustanovení nevyplýva niečo iné.

15. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa prevzatím tovaru. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí odberateľom.

16. Dodávateľ dodá tovar odberateľovi bezodkladne po prijatí platby celej kúpnej ceny vrátane prepravných nákladov za objednaný tovar na svoj účet, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak dovtedy nedošlo k jej zrušeniu; predpokladané dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Odberateľ súhlasí s predĺžením predpokladanej dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že dodávateľ nie je schopný dodať odberateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí dodávateľ o tejto skutočnosti odberateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

17. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar tak, aby bol pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je odberateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať dodávateľa; pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je odberateľ povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú zo strany dodávateľa akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena prepravných nákladov sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke prepravcu. Objednávky sa realizujú bezodkladne po potvrdení objednávky v prípade, že tovar je na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

18. Dodávateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na odberateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa momentom prevzatia tovaru.

19. Dodávateľ dodá odberateľovi najneskôr spolu s dodaním tovaru v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

20. V prípade dodania tovaru do zahraničia dodávateľ s odberateľom dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.

21. Ceny uvedené na e-shope platia výhradne pre nákup prostredníctvom webu.

22. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú v rámci e-shopu zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

ČI. 6 Registrácia odberateľa

1. Dodávateľ je oprávnený podmieniť svoje plnenie zo zmluvy uskutočnením registrácie odberateľa osobne a/alebo v elektronickom registračnom systéme, ak je u dodávateľa zriadený. Registráciou sa rozumie poskytnutie a/alebo preukázanie kópiami verejných listín identifikačných údajov odberateľa dodávateľovi.

ČI. 7 Preprava a prepravné náklady

1. Ak nebolo výslovne dohodnuté niečo iné, preprava tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia sa uskutočňuje na účet odberateľa.

2. Pre výšku paušálnej náhrady prepravných nákladov sú rozhodujúce cenníky dodávateľa platné v čase uzatvorenia zmluvy. V ostatných prípadoch je odberateľ povinný nahradiť dodávateľovi skutočne vzniknuté náklady v plnej výške. Pre splatnosť týchto náhrad sa použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny.

ČI. 8 Platobné podmienky

1. Odberateľ je povinný zaplatiť za tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, kúpnu cenu, ako aj všetky ďalšie náklady na dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, s ktorými bol pred odoslaním objednávky riadne oboznámený v súlade s ustanoveniami VOP (ďalej aj len „celková cena“).

2. Platbu za tovar je možné zrealizovať A) dobierkou pri prevzatí tovaru, B) vykonaním platby cez platobnú bránu CARD PAY, zadaním čísla platobnej karty a potvrdením platby. Faktúru zasiela dodávateľ odberateľovi spolu s objednaným tovarom. Faktúra slúži zároveň ako prepravný list, resp. dodací list. Po vytvorení objednávky zo strany odberateľa, príde automaticky potvrdzujúci mail odberateľovi, ktorý obsahuje samotnú obednávku, ktorú si vie odberateľ vytlačiť, príp. ak je registrovaný, tak si ju vie vo svojom konte stiahnuť.

3. Platobné povinnosti odberateľa musia byť splnené riadne a včas.

4. Peňažný záväzok plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo poštového podniku sa považuje za splnený až pripísaním sumy dlhu na účet dodávateľa alebo vyplatením dlžnej sumy do rúk dodávateľa v hotovosti.

5. Ak je odberateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov.

6. Platenie úrokov z omeškania nemá vplyv na povinnosť odberateľa nahradiť škodu, ktorá dodávateľovi vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvného záväzku. Rovnako nie je dotknutá ani výška tejto náhrady.

7. Ak má odberateľ splniť dodávateľovi niekoľko záväzkov a poskytnuté plnenie nestačí na splnenie všetkých záväzkov, za splnený sa považuje záväzok určený odberateľom. Ak odberateľ určenie nevykoná, za splnený sa považuje záväzok najskôr splatný, a to prednostne istina.

ČI. 9 Ochrana odberateľom poskytnutých informácií

1. Odberateľ udeľuje dodávateľovi potvrdením objednávky v rámci e-shopu súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré odberateľ uvádza v elektronickej objednávke, na účel riadneho plnenia záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje odberateľa a tieto chrániť v súlade s podmienkami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Odberateľ poskytuje dodávateľovi súhlas vyžadovaný ustanovaním § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na šírenie reklamy o produktoch dodávateľa elektronickou poštou.

ČI. 10 Náhrada škody

1. Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za škodu, ktorú spôsobil svojím zavineným protiprávnym konaním..

2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu a iné dôsledky spôsobené porušením povinností odberateľa, najmä uvedením nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych identifikačných údajov zo strany odberateľa.

ČI. 11 Odstúpenie od zmluvy

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch v nej určených ako i v prípadoch uvedených v týchto VOP alebo vyplývajúcich zo zákona..

2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a iných práv a povinností, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

3. Odberateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; môže tak urobiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety. Odberateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu u dodávateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej vety. Pri pochybnostiach o doručení sa odberateľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak odberateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu dodávateľa. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať dodávateľovi z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania dodávateľovi na adresu dodávateľa.

4. Ak odberateľ odstúpi od zmluvy podľa bodu 3 tohto článku, dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť odberateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Dodávateľ je povinný vrátiť odberateľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil odberateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo odberateľa dohodnúť sa s dodávateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým odberateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Dodávateľ nie je povinný uhradiť odberateľovi dodatočné náklady, ak si odberateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil odberateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom. Dodávateľ nie je povinný vrátiť odberateľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým odberateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť dodávateľovi, ibaže dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5. Ak odberateť odstúpi od zmluvy podľa bodu 3 tohto článku, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľovi na prevzatie tovaru. To neplatí, ak dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odberateľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru.

6. Ak odberateľ odstúpi od zmluvy podľa bodu 3 tohto článku, zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Ak odberateľ odstúpi od zmluvy podľa bodu 3 tohto článku, okrem povinností uvedených v zákone uplatnenie práva odberateľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre odberateľa.

8. Po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 3 tohto článku môže odberateľ odstúpiť od zmluvy iba z dôvodu:
a) omeškania dodávateľa s dodaním tovaru, ak dodávateľ nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu odberateľom,
b) vady dodaného tovaru, za ktorú zodpovedá dodávateľ, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak odberateľ nemôže tovar riadne užívať pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád,
c)  ak márne uplynula lehota na vybavenie reklamácie.  

9. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu:
a) omeškania odberateľa so zaplatením celkovej ceny alebo jej časti, ak odberateľ nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu dodávateľom,
b) ak odberateľ neprevezme včas riadne dodaný tovar a neurobí tak ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu dodávateľom,
c) ak sa na strane odberateľa vyskytnú závažné okolnosti znemožňujúce alebo podstatne sťažujúce plnenie predmetu zmluvy, ktoré sa stanú odberateľovi známymi až po uzavretí zmluvy.

10. Odstúpenie od zmluvy podľa bodov 8 a 9 musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodov 8 a 9 je každá zo zmluvných strán povinná vrátiť druhej zmluvnej strane, čo od nej na základe zmluvy prijala. Pre vrátenie tovaru sa primerane použije bod 5 tohto článku; pre vrátenie prijatých platieb sa primerane použije bod 4 tohto článku. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil odberateľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky odberateľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša dodávateľ.

ČI. 12 Doručovanie písomností

1. Doručovanie písomností sa uskutočňuje na adresu, ktorej pojem je bližšie špecifikovaný v úvodných ustanoveniach týchto VOP. Osobné doručenie písomnosti tým nie je vylúčené.

2. Pri doručovaní poštou (kuriérom) sa za deň doručenia písomnosti považuje deň prevzatia písomnosti, inak deň, kedy druhá strana odmietla písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa zásielka s písomnosťou vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná z iného dôvodu.

ČI. 13 Voľba práva

Právne vzťahy zo zmluvy, ktorej súčasťou sú aj tieto VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije.

ČI. 14 Alternatívne riešenie sporov

1. Odberateľ má právo riešiť spor s dodávateľom spôsobom ustanoveným zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to podaním návrhu odberateľa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Odberateľ (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na dodávateľa (predávajúceho) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) a e) zákona č. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

2. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

ČI. 15 Záverečné ustanovenia

1. Ak na strane odberateľa vystupuje viacero osôb, sú práva a záväzky odberateľa ako viacerých osôb voči dodávateľovi spoločné a nerozdielne.

2. Tieto VOP sa stávajú záväzné uzavretím zmluvy, ktorá odkáže na ich použitie.


Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. marca 2017